Travel Russian vocabulary

Travel Russian vocabulary.

Every word comes with a picture, two examples and an audio recorded by a native Russian speaker. Click on the word or a picture for more details.

To mark the words as learned, please login. If you don't have an account, you can create it here.

рюкза́к [ryúk-sak] Noun, masculine

rucksack, backpack, knapsack

 • Те́рмос придётся положи́ть в твой рюкза́к, в мой уже́ ничего́ не вмеща́ется.

  tér-mas pree-dyó-tsa pa-la-zhéet' f tvoî ryuk-zák, v moî u-zhé nee-chee-vó nye vmee-schá-ee-tsa

  The thermos will have to be put in your backpack; nothing fits in mine anymore.

 • В ле́вой ча́сти рюкзака́ есть специа́льное ме́сто для буты́лки с водо́й.

  v lyé-vaî chás-tee ryuk-za-ká yest' spee-tsee-ál'-na-ye myés-ta dlya bu-týl-kee s va-dóî

  On the left side of the backpack there is a special place for a water bottle.

расстоя́ние [ras-ta-yá-nee-ya] Noun, neuter

distance, space, interval, range

 • На расстоя́нии трёх шаго́в от меня́ сиде́ла бе́лка.

  na ras-ta-yá-nee-ee tryoh sha-góf at mee-nyá see-dyé-la byél-ka

  A squirrel sat three steps away from me.

 • Расстоя́ние от глаз до монито́ра должно́ быть не ме́нее пяти́десяти сантиме́тров.

  ras-ta-yá-nee-ye at glas da ma-nee-tó-ra dalzh-nó byt' nye myé-nye-yee pee-tée-dee-see-tee san-tee-myét-raf

  The distance from the eyes to the monitor should be at least fifty centimeters.

приключе́ние [pree-klyu-chyé-nee-ye] Noun, neuter

adventure; incident

 • До до́ма мы добра́лись без приключе́ний.

  da dó-ma my da-bra-lées' bees pree-klyu-chyé-neeî

  We got home without incidents.

 • Они́ да́же не подозрева́ли, каки́е удиви́тельные приключе́ния жда́ли их впереди́.

  a-née dá-zhe nye pa-da-zree-vá-lee, ka-kée-ye u-dee-vée-teel'-ny-ye pree-klyu-chyé-nee-ya zhá-lee eeh fpee-ree-dée

  They had no idea what amazing adventures lay ahead of them.

па́мятник [pá-meet-neek] Noun, masculine

monument; memorial; tombstone; statue

 • Изображе́ния живо́тных на дре́вних па́мятниках культу́ры свиде́тельствуют о да́внем содру́жестве челове́ка и соба́ки.

  ee-za-bra-zhé-nee-ya zhee-vót-nyh na dryév-neeh pá-meet-nee-kah kul'-tú-ry svee-dyé-teel'st-vu-yut a dáv-neem sa-drú-zheest-vye chee-la-vyé-ka ee sa-bá-kee

  Images of animals on ancient cultural monuments testify to the long-standing friendship between man and dog.

 • Э́тот особня́к явля́ется па́мятником архитекту́ры, в его́ реставра́цию вло́жены огро́мные сре́дства.

  é-tat a-sab-nyák yav-lyá-ee-tsa pá-meet-nee-kam ar-hee-teek-tú-ry, v ye-vó rees-tav-rá-tsee-yu vló-zhee-ny ag-róm-ny-ye sryétst-va

  This mansion is an architectural monument, huge funds have been invested in its restoration.

загоре́ть [za-ga-ryét'] Verb, perfective. Imperfective - загора́ть

to get tanned, to get a suntan, to become brown

 • Где ты так загоре́ла?

  gdye ty tak za-ga-ryé-la

  Where did you get so tanned?

 • Вы совсе́м не загоре́ли, весь о́тпуск в но́мере просиде́ли, что-ли?

  vy saf-syém nye za-ga-ryé-lee, vyes' ót-pusk v nó-mee-rye pra-see-dyé-lee, chtó-lee

  You didn’t get tanned at all, did you spent the whole vacation in your room?

указа́тель [u-ka-zá-teel'] Noun, masculine

sign, pointer

 • Иди́те, ориенти́руясь по указа́телям.

  ee-dée-tye, a-ree-yeen-tée-ru-yas' pa u-ka-zá-tee-lyam

  Go following the signs.

 • На указа́теле бы́ло напи́сано, что до го́рода два́дцать киломе́тров.

  na u-ka-zá-tee-lye bý-la na-pée-sa-na, chto da gó-ra-da dvá-tsat' kee-la-myét-raf

  It was written on the sign that the city is 20 kilometers away.

поса́дочный тало́н [pa-sá-dach-nyî ta-lón] Phrase

boarding pass

 • Ваш поса́дочный тало́н, пожа́луйста.

  vash pa-sa-dach-nyî ta-lón, pa-zhá-lus-ta

  (May I see) your boarding pass, please?

 • Я не могу́ найти́ свой поса́дочный.

  ya nye ma-gú naî-tée svoî pa-sá-dach-nyî

  I can not find my boarding pass.

загора́ть [za-ga-rát'] Verb, imperfective. Perfective - загоре́ть

to sunbathe

 • Здесь мо́жно загора́ть, но не купа́ться.

  zdyes' mózh-na za-ga-rát', no nye ku-pá-tsa

  Here you can sunbathe, but not swim.

 • Всё ле́то они́ купа́лись и загора́ли.

  fsyo lyé-ta a-née ku-pá-lees' ee za-ga-rá-lee

  All summer they swam and sunbathed.

путеше́ствовать [pu-tee-shést-va-vat'] Verb, imperfective. Perfective - попутеше́ствовать

to travel

 • Он люби́тель путеше́ствовать автосто́пом.

  on lyu-bée-teel' pu-tee-shést-va-vat' af-ta-stó-pam

  He loves to hitch-hike.

 • Мы ча́сто путеше́ствуем.

  my chás-ta pu-tee-shést-vu-yem

  We travel often.

приземля́ться [pree-zeem-lyá-tsa] Verb, imperfective. Perfective - приземли́ться

to land, to touch down

 • Мы приземля́емся че́рез полчаса́.

  my pree-zeem-lyá-eem-sya chyé-rees pol-chee-sá

  We land in half an hour.

 • Во ско́лько приземля́ется самолёт?

  va skól'-ka pree-zeem-lyá-ee-tsa sa-ma-lyót

  What time does the plane land?

1 / 3