Family Russian vocabulary

Learn Family Russian vocabulary with “Russian Word of the Day” series.

Every word comes with a picture, two examples and an audio recorded by a native Russian speaker. Click on the word or a picture for more details.

To mark the words as learned, please login. If you don't have an account, you can create it here.

карапу́з [ka-ra-pús] Noun, masculine

tot, toddler

 • Ря́дом с на́ми оказа́лась молода́я мама́ша с годова́лым карапу́зом на рука́х.

  ryá-dam s ná-mee a-ka-zá-las' ma-la-dá-ya ma-má-sha s ga-da-vá-lym ka-ra-pú-zam na ru-káh

  Next to us was a young mother with a one-year-old toddler in her arms.

 • Из коля́ски на нас смотре́л розовощёкий карапу́з.

  ees ka-lyás-kee na nas smat-ryél ra-za-va-schyó-keeî ka-ra-pús

  A rosy-cheeked toddler was looking at us from the stroller.

де́тство [dyétst-va] Noun, neuter

childhood

 • Э́то мой друг де́тства.

  é-ta moî druk dyéts-tva

  This is my childhood friend.

 • Ещё в де́тстве мать и оте́ц учи́ли его́ иска́ть в любо́й ситуа́ции акти́вные и сме́лые реше́ния.

  ye-schyó v dyéts-tvye mat' ee a-tyéts u-chée-lee ye-vó ees-kát' v lyu-bóî see-tu-á-tsee-ee ak-téev-ny-ye ee smyé-ly-ye ree-shé-nee-ya

  When he was a child, his mother and father taught him to look for active and bold solutions in any situation.

матери́нство [ma-tee-réenst-va] Noun, neuter

motherhood

 • Она́ стара́лась совмеща́ть матери́нство, брак и карье́ру.

  a-ná sta-rá-las' sav-mee-schát' ma-tee-réenst-va, brak ee kar'-yé-ru

  She tried to combine motherhood, marriage and career.

 • Прия́тные сто́роны матери́нства никогда́ нельзя́ осозна́ть по́лностью, пока́ де́ти не уля́гутся спать.

  pree-yát-ny-ye stó-ra-ny ma-tee-réenst-va nee-kag-dá neel'-zyá a-saz-nát' pól-nast'-yu, pa-ká dyé-tee nye u-lýa-gu-tsa spat'

  The pleasures of motherhood are never fully realized until the children are in bed.

двою́родный [dva-yú-rad-nyÎ] Adjective

related by grandfather (first cousin, cousin of one's father or mother, child of one's first cousin)

 • Дочь мое́й тёти - моя́ двою́родная сестра́.

  doch' ma-yéî tyó-tee - ma-yá dva-yú-rad-na-ya seest-rá

  My aunt's daughter is my cousin.

 • Мой дя́дя, ма́мин двою́родный брат, рабо́тал леснико́м.

  moî dyá-dya, má-meen dva-yú-rad-nyî brat, ra-bó-tal lyes-nee-kóm

  My uncle, my mother's cousin, worked as a forester.

неве́стка [nee-vyést-ka] Noun, feminine

daughter-in-law, sister-in-law

 • Отноше́ния ме́жду свекро́вью и неве́сткой бы́ли напряжённые.

  at-na-shé-nee-ya myézh-du sveek-róv'-yu ee nee-vyést-kaî bý-lee na-pree-zhón-ny-ye

  The relationship between mother-in-law and daughter-in-law was tense.

 • Роди́тели па́рня сра́зу полюби́ли бу́дущую неве́стку.

  ra-dée-tee-lee pár-nya srá-zu pa-lyu-bée-lee bú-du-schu-yu nee-vyést-ku

  The young man parents immediately loved their future daughter-in-law.

зять [zyat'] Noun, masculine

son-in-law, brother-in-law

 • Кому́ попа́лся хоро́ший зять, тот приобрёл сы́на, а кому́ дурно́й, тот потеря́л и дочь.

  ka-mú pa-pál-sya ha-ró-sheeî zyat', tot pree-ab-ryól sý-na, a ka-mú dur-nóÎ, tot pa-tee-ryál ee doch'

  Whoever got a good son-in-law got a son, and whoever got a bad son-in-law lost his daughter as well.

 • В про́шлом году́ он стал зя́тем президе́нта компа́нии, жени́вшись на его́ до́чери.

  f prósh-lam ga-dú on stal zyá-tyem pree-zee-dyén-ta kam-pá-nee-ee, zhee-néef-shees' na ye-vó dó-chee-ree

  Last year, he became the company president's son-in-law after having married his daughter.

поколе́ние [pa-ka-lyé-nee-ye] Noun, neuter

generation

 • На́ша спосо́бность по́мнить, обогаща́ть и передава́ть культу́рное зна́ние от поколе́ния к поколе́нию помогла́ нам вы́жить в ка́ждой среде́ обита́ния.

  ná-sha spa-sób-nast' póm-neet', a-ba-ga-schát' ee pee-ree-da-vát' kul'-túr-na-ye zná-nee-ye at pa-ka-lyé-nee-ya k pa-ka-lyé-nee-yu pa-mag-lá nam vy-zheet' f kázh-daî sree-dyé a-bee-tá-nee-ya

  Our ability to remember, enrich and pass on cultural knowledge from generation to generation has helped us survive in every environment.

 • Без переда́чи зна́ния мы принужда́ем ка́ждое но́вое поколе́ние начина́ть с нуля́ и обуча́ться самостоя́тельно, полага́ясь на со́бственную интуи́цию и ориенти́руясь на ску́дный о́пыт свои́х све́рстников.

  byes pee-ree-dá-chee zná-nee-ya my pree-núzh-dá-eem kázh-da-ye nó-va-ye pa-ka-lyé-nee-ye na-chee-nát' s nu-lyá ee a-bu-chá-tsa sa-mas-ta-yá-teel'-na, pa-la-gá-yas' na sopst-veen-nú-yu een-tu-ée-tsee-yu ee a-ree-een-tée-ru-yas' na skúd-nyî ó-pyt sva-éeh svyérst-nee-kaf

  Without knowledge transfer, we force each new generation to start from scratch and learn by themselves, relying on their own intuition and looking at the meager experience of their peers.

супру́г [su-prúk] Noun, masculine, feminine - супру́га

spouse, husband

 • Мне на́до посове́товаться с супру́гом.

  mnye ná-da pa-sa-vyé-ta-va-tsa s su-prú-gam

  I need to consult with my spouse.

 • Супру́ги отме́тили 60-ю годовщи́ну совме́стной жи́зни.

  su-prú-gee at-myé-tee-le shee-stee-dee-syá-tu-yu ga-daf-schée-nu sav-myés-naî zhéez-nee

  The couple celebrated the 60th anniversary of their marriage.

ребёнок [ree-byó-nak] Noun, masculine

baby, child

 • Он был еди́нственным ребёнком в семье́.

  on byl ye-déenst-veen-nym ree-byón-kam f seem'-ye

  He was the only child in the family.

 • В про́шлом году́ у них роди́лся ребёнок, ма́льчик, назва́ли Ди́мой.

  f prósh-lam ga-dú u neeh ra-déel-sya ree-byó-nak, mál'-cheek, nas-vá-lee dée-maî

  Last year, they had a baby, a boy, named Dima.

семья́ [seem'-yá] Noun, feminine

family

 • Мы е́дем в о́тпуск всей семьёй.

  my yé-deem v ót-pusk fsyeî seem'-yóî

  We go on vacation with the whole family.

 • Передава́й приве́т от нас всей семье́.

  pee-ree-da-váî pree-vyét at nas fsyeî seem'-yé

  Say hello from us to the whole family.

1 / 2