How to say 

"Father" in Russian

Russian word of the day | Sep 02, 2019
оте́ц
[ a-tyéts ]
Noun , masculine
Plural - отцы́
father
0
Russian Pod 101

Examples of "Father" in Russian

 • Мой оте́ц научи́л меня́ игра́ть на гита́ре.

  moî a-tyéts na-u-chéel mee-nyá eeg-rát' na gee-tá-rye

  My father taught me to play guitar.

 • Мастерство́ передава́лось из поколе́ния в поколе́ние, от отца́ к сы́ну.

  mas-teerst-vó pee-ree-da-vá-las' ees pa-ka-lyé-nee-ya f pa-ka-lyé-nee-ye, at ot-tsá k sý-nu

  The craft was handed down from generation to generation, from father to son.

Declension of the word отец

Case Singular Plural
Nominative Nom. оте́ц отцы́
Genitive Gen. отца́ отцо́в
Dative Dat. отцу́ отца́м
Accusative Acc. отца́ отцо́в
Instrumental Inst. отцо́м отца́ми
Prepositional Prep. отце́ отца́х

Additional examples

 • Мой оте́ц пи́шет стихи́.

  moî a-tyéts pee-sheet stee-hée

  My father writes poetry.

 • Мой оте́ц гото́вит вкусне́йшую уху́ из форе́ли.

  moî a-tyéts ga-tó-veet fkus-nyéî-shu-yu u-hú ees fa-ryé-lee

  My father cooks a delicious trout soup.

 • Оте́ц хоте́л, что́бы она́ вы́шла за́муж за кого́-нибу́дь богача́, а не работя́гу.

  a-tyéts ha-tyél, chtó-by a-ná výsh-la zámush za ka-kó-va nee-bút' ba-ga-chá, a nye ra-ba-tyá-gu

  Her father wanted her to marry someone rich, not a blue-collar worker.

 • В свои́ 30 лет он до сих пор живёт с отцо́м и ма́терью.

  f sva-ée trée-tsat' lyet on da seeh por zhee-vyót s at-tsóm ee má-teer'-yu

  At the age of 30, he still lives with his father and mother.

Russian lesson of the day

Russian Lesson of the Day allows you to practice the vocabulary you learn with us using the method of spaced repetitions.

You might also like

Do you have any questions? We are here to help!

Your email address will not be published. Required fields are marked *